Obec Slatina
Slatina okres Kladno

Ověřování

Od 1. 1. 2010 provádíme vidimaci a legalizaci – ověřování podpisů a kopii

Ověřování podpisu – legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost podepsaného textu.

 • žadatel předloží platný občanský průkaz (popř. cestovní doklad)
 • správní poplatek 30,-/ověřený podpis (od poplatku jsou osvobozen podle§ 8 odst. 1,2 zákona 634/2004 Sb., např. držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a atd.)

Ověření podpisu nelze provést:

 1. na listině, která je vyhotovena jiným písmen než latinkou

 2. na prázdné listině

 3. na listině, která je napsána v cizím jazyce a není k ní přiložen úředně ověřený překlad

Ověřování kopii – vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost textu na ověřované listině.

 • vidimace se provádí na žádost, vidimovanou listinu pořizuje žadatel na vlastní náklady (tj. úhrada za kopírování)
 • správní poplatek 30,-za každou i započatou stranu

Ověřování kopií nelze provést:

 1. u občanských průkazů, cestovních dokladů, zbrojního pasu, vojenské knížky, rybářského lístku,.., vkladní knížky, šeku, losu .., geometrického plánu, rysu nebo technické kresby..

 2. je-li listina opatřena plastickým textem nebo razítkem

 3. jsou-li na kopii nějaké úpravy (škrty, vsuvky, doplňky)

 4. není-li kopie doslova shodná s předloženou listinou

 5. je-li předložená listina napsána cizím jazykem a není přiložen úředně ověřený překlad ( lze provést fotokopii na náklady žadatele přímo před samotným ověřením)